Věc C-488/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo — Španělsko) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) v. Administración General del Estado ( „Úmluva TIR — Celní kodex Společenství — Přeprava uskutečněná na základě karnetu TIR — Záruční sdružení — Nesrovnalosti při vykládce — Určení místa porušení předpisů — Výběr dovozního cla“ )