SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) Výbor pre hospodárske a menové veci Spravodajcovia: Burkhard Balz, Pervenche Berès