Věc C-476/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. října 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kammarrätten i Göteborg – Švédsko) – Allmänna ombudet hos Tullverket v. Combinova AB („Řízení o předběžné otázce – Celní kodex Unie – Článek 124 odst. 1 písm. k) – Zánik celního dluhu v případě nepoužití zboží – Pojem ‚použité zboží‘ – Režim aktivního zušlechťovacího styku – Celní dluh vzniklý z důvodu nedodržení pravidel stanovených v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku – Nepředložení vyúčtování režimu ve stanovené lhůtě“)