Věc T-328/16: Žaloba podaná dne 23. června 2016 – Paice v. EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)