Věc T-734/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2015 Evropskou komisí proti rozsudku vydanému dne 6. října 2015 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-119/14, FE v. Komise