Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2011 ze dne 16. května 2011 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2010/11 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a  „přímý prodej“