Věc T-452/04: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2010 — Edition Jacob v. Komise ( „Hospodářská soutěž — Spojování podniků — Francouzskojazyčné vydavatelství — Rozhodnutí prohlašující spojení za slučitelné se společným trhem za podmínky následného převodu aktiv — Rozhodnutí schvalující nabyvatele následně převáděných aktiv — Žaloba na neplatnost neúspěšného uchazeče o nabytí aktiv — Nezávislost zplnomocněnce — Nařízení (EHS) č. 4064/89“ )