Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1795, 20. november 2018, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL artikli 11 kohase majandusliku tasakaalu katse menetlus ja kriteeriumid (EMPs kohaldatav tekst)