Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#Kapitola 1 - Orgány#Oddíl 5 - Soudní dvůr Evropské unie#Článek 261#(bývalý článek 229 Smlouvy o ES)