Postanowienie Sądu (trzecia izba) z dnia 7 lipca 2011 r.#Acetificio Marcello de Nigris Srl przeciwko Komisji Europejskiej.#Skarga o stwierdzenie nieważności - Rejestracja chronionego oznaczenia geograficznego - Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie - Niedopuszczalność.#Sprawa T-351/09. Postanowienie Sądu (trzecia izba) z dnia 7 lipca 2011 r.