2007 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 915/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (Tekstas svarbus EEE)