Становище на Комитета на регионите „Активен живот на възрастните хора: иновации — интелигентно здравеопазване — по-добър живот“