Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10107 — BlackRock/Mubadala/Goldman Sachs/Calisen) (Text s významom pre EHP) 2021/C 30/02