Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1733 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie oceny dokonanej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 w odniesieniu do przyznanego przez Zjednoczone Królestwo tymczasowego zwolnienia z niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7401) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)