Sag C-28/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 28. april 2015 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — blandede internationale aftaler — afgørelse om bemyndigelse til undertegnelse og midlertidig anvendelse af disse aftaler — afgørelse truffet af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet — Unionens retsordens autonomi — medlemsstaternes deltagelse i den procedure og i den afgørelse, der er omhandlet i artikel 218 TEUF — afstemningsregler, der finder anvendelse i Rådet)