Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků (KOM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))#P7_TC1-COD(2010)0362 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. února 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků