Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/981 z dne 7. julija 2020 o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES glede vnosa za Kosovo (To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.) na seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev v Unijo, ter o spremembi Priloge III k navedeni odločbi glede vzorca spričevala za uvoz navedenih proizvodov iz tretjih držav (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 4433) (Besedilo velja za EGP)