Věc T-349/12: Žaloba podaná dne 1. srpna 2012 — Leiner v. OHIM — Recaro (REVARO)