Rozsudek Tribunálu (pátého senátu) ze dne 28. dubna 2010.#Gütermann AG a Zwicky & Co. AG v. Evropská komise.#Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Evropský trh průmyslových nití – Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES a  článku 53 Dohody o EHP – Pokuty – Závažnost protiprávního jednání – Skutečný dopad na trh – Délka trvání protiprávního jednání – Polehčující okolnosti – Spolupráce během správního řízení – Proporcionalita – Pokyny o metodě stanovování pokut.#Spojené věci T-456/05 a T-457/05. Rozsudek Tribunálu (pátého senátu) ze dne 28. dubna 2010