Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 28. října 2010.#Belgisch Interventie- en Restitutiebureau proti SGS Belgium NV a další.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Hof van Beroep te Antwerpen - Belgie.#Řízení o předběžné otázce - Poškozování finančních zájmů Evropské unie - Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 - Článek 1, čl. 3 odst. 1 třetí pododstavec, články 5 a 7 - Nařízení (EHS) č. 3665/87 - Článek 11 a čl. 18 odst. 2 písm. c) - Pojem ,hospodářský subjekt‘ - Osoby, které se podílely na nesrovnalosti - Osoby, které odpovídají za nápravu nesrovnalosti nebo jsou povinny zajistit, aby k ní nedošlo - Správní sankce - Přímý účinek - Promlčení stíhání - Přerušení.#Věc C-367/09. Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 28. října 2010.