Vec C-73/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovensko) – Peter Puškár/Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv Európskej únie — Články 7, 8 a 47 — Smernica 95/46/[ES] — Články 1, 7 a 13 — Spracovanie osobných údajov — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Vytvorenie zoznamu s osobnými údajmi — Predmet — Správa dane — Potláčanie daňových podvodov — Súdne preskúmanie — Ochrana základných práv a slobôd — Podmienenie súdneho opravného prostriedku požiadavkou predchádzajúcej správnej sťažnosti — Prípustnosť uvedeného zoznamu ako dôkazného prostriedku — Podmienky týkajúce sa zákonnosti spracovania osobných údajov — Splnenie úlohy prevádzkovateľa vykonávanej vo verejnom záujme)