Kohtuasi C-73/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 27. septembri 2017. aasta otsus (Najvyšší súd Slovenskej republiky eelotsusetaotlus – Slovakkia) – Peter Puškár versus Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 7, 8 ja 47 — Direktiiv 95/46/EÜ — Artiklid 1, 7 ja 13 — Isikuandmete töötlemine — ELL artikli 4 lõige 3 — Isikuandmete registri koostamine — Ese — Maksu kogumine — Maksupettuste vastane võitlus — Kohtulik kontroll — Põhiõiguste ja -vabaduste kaitse — Nõue, et enne kohtusse pöördumist peab eelnevalt olema esitatud vaie haldusorganile — Nimetatud registri lubatavus tõendina — Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse tingimused — Vastutava töötleja üldiste huvidega seotud ülesande täitmine)