Υπόθεση C-73/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 27ης Σεπτεμβρίου 2017 [αίτηση του Najvyšší súd Slovenskej republiky (Σλοβακία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Peter Puškár κατά Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Προδικαστική παραπομπή — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 7, 8 και 47 — Οδηγία 95/46/ΕΚ — Άρθρα 1, 7 και 13 — Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — Άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ — Κατάρτιση καταλόγου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — Αντικείμενο — Είσπραξη του φόρου — Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής — Δικαστικός έλεγχος — Προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων — Εξάρτηση της δικαστικής προσφυγής από την απαίτηση να έχει υποβληθεί προηγούμενη διοικητική ένσταση — Παραδεκτό του εν λόγω καταλόγου ως αποδεικτικού μέσου — Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — Εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας)