Věc C-73/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyššího súdu Slovenské republiky – Slovensko) – Peter Puškár v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy „Řízení o předběžné otázce — Listina základních práv Evropské unie — Články 7, 8 a 47 — Směrnice 95/46/ES — Články 1, 7 a 13 — Zpracování osobních údajů — Článek 4 odst. 3 SEU — Vyhotovení seznamu osobních údajů — Předmět — Výběr daní — Boj proti daňovým únikům — Soudní přezkum — Ochrana základních práv a svobod — Podřízení soudní žaloby požadavku předchozí správní stížnosti — Přípustnost uvedeného seznamu jako důkazu — Podmínky pro zákonnost zpracování osobních údajů — Úkol prováděný ve veřejném zájmu správcem údajů“