Uredba Komisije (EU) 2020/771 z dne 11. junija 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 v zvezi z uporabo anata, biksina, norbiksina (E 160b) (Besedilo velja za EGP)