Az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))#P7_TC1-COD(2010)0395 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 23-án került elfogadásra az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel#A jogalkotási állásfoglalás melléklete