Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6446 — Pratt & Whitney/International Aero Engines) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ