Věc C-92/20: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 3. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Rottendorf Pharma GmbH v. Hauptzollamt Bielefeld („Řízení o předběžné otázce – Celní unie – Celní kodex Společenství – Nařízení (EHS) č. 2913/92 – Článek 239 odst. 1 druhá odrážka – Vrácení cla vybraného ze zákona – Zvláštní situace – Vydání povolení o propuštění do volného oběhu – Zrušení povolení a vydání povolení aktivního zušlechťovacího styku se zpětnou účinností – Zpětný vývoz zboží mimo území Evropské unie – Nepředložení zboží celnímu úřadu“)