Listina základních práv Evropské unie#HLAVA III - ROVNOST#Článek 22 - Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost