P7_TC2-COD(2008)0241 Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 19. ledna 2012 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/…/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)