Υπόθεση T-187/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Μαΐου 2011 — Emram κατά ΓΕΕΑ — Guccio Gucci (G) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος G — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα G — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]