Věc C-275/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. března 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State van België — Belgie) — Brussels Hoofdstedelijk Gewest a další v. Vlaamse Gewest ( „Směrnice 85/337/EHS — Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí — Letiště s hlavní rozjezdovou dráhou o délce 2100  m nebo více — Pojem „výstavba“ — Prodloužení platnosti provozního povolení“ )