Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1562 2020 m. spalio 26 d. kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 nuostatos dėl tam tikros radijo įrangos darniųjų standartų, taikomų pažangiosioms antžeminio judėjimo valdymo ir kontrolės sistemoms, pirminiams apžvalgos radarams, radijo transliacijos imtuvams, tarptautinio judriojo ryšio įrangai ir fiksuotojo radijo ryšio sistemoms