Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5962 — SSI/QP/Oryx) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП