Věc C-486/10: Žaloba podaná dne 8. října 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo