Věc C-344/12: Žaloba podaná dne 18. července 2012 — Evropská komise v. Italská republika