Padělání léčivých přípravků ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))