Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-722/15 έως T-724/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 — Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns κ.λπ. κατά Επιτροπής [Κρατικές ενισχύσεις — Ενίσχυση υπέρ του γαλακτοκομικού τομέα της Βαυαρίας — Χρηματοδότηση των ελέγχων ποιότητας γάλακτος — Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά — Δικαίωμα συμμετοχής στη διοικητική διαδικασία — Άρθρο 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ — Άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 659/1999]