Spojené věci T-722/15 až T-724/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. prosince 2018 – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns a další v. Komise „Státní podpory – Podpora pro bavorské odvětví mléka – Financování kontrol jakosti mléka – Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem – práva účastnit se správního řízení – Článek 108 odst. 2 SFEU – Článek 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999“