Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1235/2011 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαβάθμιση της πρόσφυσης των ελαστικών επισώτρων σε υγρό οδόστρωμα, τη μέτρηση της αντίστασης κύλισης και τη διαδικασία επαλήθευσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ