Europaparlamentets beslut (EU) 2020/1089 av den 19 juni 2020 om tillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skydd av djur under transport inom och utanför unionen, och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod