Vec T-163/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. decembra 2019 – Mersinis/ESMA