Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/929 z 5. júna 2019 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej hubou Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a odstavené prasiatka (držiteľ povolenia: Berg + Schmidt GmbH Co. KG) (Text s významom pre EHP)