Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2238 av den 22 december 2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 om vissa skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2020) 9620] (Text av betydelse för EES)