Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/2238 оd 22. prosinca 2020. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2020/1809 o određenim zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 9620) (Tekst značajan za EGP)