Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2238 на Комисията от 22 декември 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1809 относно определени защитни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2020) 9620) (текст от значение за ЕИП)