Informacije koje su dostavile Države Članice u vezi sa zabranom ribolova 2020/C 361/04