P7_TA(2014)0263 Počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch (COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD)) P7_TC1-COD(2011)0228 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/…/EÚ, ktorou sa mení smernica Rady 64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch