Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1686 z 8. októbra 2019, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Text s významom pre EHP)