Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů o definitivním ukončení výroby a spotřeby látek poškozujících ozonovou vrstvu Zlepšování právní úpravy na základě 20 let zkušeností {KOM(2008) 2366 v konečném znění} {KOM(2008) 2367 v konečném znění}